Thư viện ảnh

Dây chuyền là hơi khép kín.
Đóng gói sản phẩm tiêu chuẩn XK.
DẤY CHUYỀN MAY.
DẤY CHUYỀN MAY.
THIẾT KẾ TRÊN MÁY -TIÊU CHUẨN TỪNG CHI THIẾT
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CẮT- TRẢI VẢI BÀN CẮT
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MAY.
Sản phẩm thiết kế tổng thể.
Sản phẩm thiết kế tổng thể.

Nhà máy- Qui trình sản xuất sản phẩm.