Thư viện ảnh

Nhãn hiệu gắn trực tiếp vào sản phẩm.
Nhãn chính và nhãn thành phần vải.

" Đường may và nhận diện sản phẩm B&B Việt nam"